Obchodní podmínky pro Shoptet doplněk

Vzájemná práva a povinnosti Objednavatele a Poskytovatele pramenící z užívání Doplňku ChatGo pro Shoptet e-shopy se řídí těmito obchodními podmínkami:

Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel“ je Pan Zdeněk Dušátko, IČO 07796404, místem podnikání Druhanov 17, 582 91 Světlá nad Sázavou. Poskytoval je tvůrce a provozovatel Doplňku ChatGo pro platformu Shoptet.
 1. Objednavatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Poskytovatele, která užívá Doplněk ChatGo.
 1. VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 1. Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Objednavatelem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Doplňku ChatGo Objednavateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
 1. Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Doplňku ChatGo za podmínek uvedených v těchto VOP.
 1. Objednavatel bere na vědomí, že společnost Shoptet a.s. není provozovatelem Doplňku a neodpovídá za Doplněk ani jeho obsah
 1. Objednavatel souhlasí s tím, že společnost Shoptet a.s. nemá povinnost poskytovat jakékoliv služby podpory nebo údržby a nenese odpovědnost za vypořádání nároků Objednavatele nebo jakékoliv třetí strany ve vztahu k Poskytovateli a Doplňku ChatGo, ať už vyplývají z odpovědnosti za vady, způsobené škody, porušení právních předpisů, zejména v oblasti zpracování osobních údajů nebo jiných práv

Uzavření Smlouvy

 1. Objednáním Doplňku ChatGo vzniká uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.
 2. Ojednavatel při objednání Doplňku na webu doplnky.shoptet.cz prohlašuje, že je seznámen s funkcemi Doplňku ChatGo.
 3. Úhrada za službu se provádí na základě vystavené faktury od Poskytovatele.

Reklamace a Odstoupení od smlouvy

 1. V případě reklamace Doplňku Objednavatel napíše email na support@chatgo.cz. Poskytovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu.

Poskytování služby

 1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy Objednavateli zpřístupnit Doplněk a bude jej možné používat k účelu uvedenému na jeho Profilu v rozsahu nejméně 99 % veškerého času v kalendářním měsíci, s výjimkou standardních výluk a možnosti provádění odstávek v obvyklém rozsahu
 2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací.
 3. Poskytovatel má právo změnit obchodní podmínky, o čemž musí informovat Objednavatele.
 4. Poskytovatel smí používat obchodní firmu a jméno Objednavatele pro marketingové účely.
 5. Poskytovatel pro Objednavatele zajišťuje technickou podporu v pracovní dny od 9-16 hodin a to formou e-mailu na adrese support@chatgo.cz nebo telefonicky na čísle +420 725 317 066. Poskytovatel se zavazuje na dotaz reagovat do jednoho pracovního dne.
 6. Poskytovatel budete zajišťovat průběžnou správu a aktualizaci Doplňku ChatGo.

Užívání služby

 1. Objednavatel nesmí šířit informace poškozující Poskytovatele.
 2. Objednavatel nesmí používat název Poskytovatele, logo, domény ani jiná další označení Poskytovatele bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 3. V případě porušení Obchodních podmínek Objednavatele smí Poskytovatel znemožnit přístup Objednavatele do Doplňku a to bez jakékoliv finanční či nefinanční náhrady Objednavateli.
 4. Objednavatel není oprávněn jakkoli zasahovat do softwarového nastavení objednaných Služeb, není oprávněn měnit zdrojový kód.

Vyloučení odpovědnosti

 1. Objednavatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat Doplněk.
 1. Objednavatel nemá právo požadovat finanční či nefinanční náhradu za újmy/škody/ztráty způsobené použitím Doplňku a to ani sobě ani 3. osobě po sposlečnosti Shoptet a.s. ani po Poskytovateli.

Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Poskytovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte objednáním Doplňku ChatGo. Objednávkou dále potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Objednavatel a Poskytovatel se zavazují řešit případné spory prvně smírnou cestou.
 4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 26. 7. 2021.

 Přátelská podpora je skvělý marketing. 

Chatgo jsem vytvořil s cílem umožnit brandům komunikovat se zákazníky tak, jak lidé komunikují se svou rodinou a přáteli. Jednoduše, přes mobil, přes Messenger.

Zdeněk Dušátko
Autor projektu Chatgo

 

Oslovte návštěvníky vašeho webu ještě dnes.